1. Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Ο βρεφονηπιακός πρότυπος σταθμός “FROGGY”, με έδρα τα Μελίσσια Αττικής, οδός Λ. Δημοκρατίας αρ. 13.

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Ο βρεφονηπιακός Σταθμός συλλέγει και διατηρεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα που αφορούν τους Γονείς/ Κηδεμόνες και τα παιδιά που φοιτούν στο Σταθμό, όπως Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία που μας παρέχονται στο πλαίσιο αφενός της μεταξύ μας σύμβασης και των διαφόρων δράσεων του Σταθμού, όπως προσδιορίζονται στον και αφετέρου σε κάθε περίπτωση που επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός, επίσης, χρησιμοποιεί εξωτερικό σύστημα [κάμερα] επιτήρησης της εισόδου /εξόδου του χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού προς τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται, αφενός στην κατ’ ιδανικό τρόπο παροχή των υπηρεσιών του βρεφονηπιακού σταθμού και την συνεχή ενημέρωση και συμμετοχή των γονέων στην σχολική ζωή των φοιτούντων μας βρεφών και νηπίων. Αφετέρου, δε, ως προς την χρήση της εξωτερικής κάμερας στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα
εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη στον εξωτερικό χώρο. Της εισόδου και εξόδου.

4. Αποδέκτες

Το τηρούμενο έγγραφο ή αποτυπωμένο σε ήχου και εικόνας, μονάδες RAM, STICK, αποθήκευσης λογισμικού μέσων κοινωνικής δικτύωσης υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από την υπεύθυνη του βρεφονηπιακού σταθμού ή το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

5. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα των δικαιολογητικών εγγραφής, του κανονισμού λειτουργίας του βρεφονηπιακού που σταθμού, τις δηλώσεις συναίνεσης των γονέων για τα προσωπικά δεδομένα και των συνεδριών με τους συνεργαζόμενους ψυχικής υγείας καθ’ όλη την διάρκεια της ετήσιας φοίτησης των βρεφών και νηπίων στον βρεφονηπιακό σταθμό [από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο εκάστου έτους] άλλως μέχρι την οριστική διαγραφή είτε αιτήσει των γονέων είτε με πρωτοβουλία της διευθύνουσας του βρεφονηπιακού σταθμού, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα και καταστρέφονται σε ειδικό μηχάνημα καταστροφές εγγράφων.

Τηρούμε τα δεδομένα των καμερών ασφαλείας εισόδου για δέκα (10) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες
ακόμα.

Τηρούμε τα δεδομένα της Εφαρμογής Ημερήσιας Αναφοράς καθ’ όλη την διάρκεια της ετήσιας φοίτησης των βρεφών και νηπίων στον βρεφονηπιακό σταθμό [από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο εκάστου έτους] άλλως μέχρι την οριστική διαγραφή είτε αιτήσει των γονέων είτε με πρωτοβουλία της διευθύνουσας του βρεφονηπιακού σταθμού, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα.

Τηρούμε τα δεδομένα φωτογραφιών και video σχολικών εορτών, άλλων δραστηριοτήτων που ενεργεί ο βρεφονηπιακός σταθμός και της εφαρμογής viber, [πλην όσων φωτογραφιών ή άλλων εγγράφων συλλογής ήχου και εικόνας που από εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σταθμού που καλύφθηκαν από τρίτα πρόσωπα με το βρεφονηπιακό μας σταθμό π.χ. φωτογράφους ] μέχρι την αποστολή αυτών στους γονείς των βρεφών και των νηπίων, μετά την πάροδο της οποία διαγράφονται αυτόματα.

Τηρούμε τα δεδομένα φωτογραφιών των εφαρμογών μέσων κοινωνικής δικτύωσης facebook και καθ’ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του λογαριασμού.

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

[Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα]:
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα
σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.

  • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας: Το δικαίωμα σας να ζητήσετε να αποσταλούν τα στοιχεία σας σε τρίτο.

Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, ο Σταθμός οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα, είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα σας, είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης οφείλει πάντως ο Σταθμός να απαντήσει θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από το αίτημα.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να απευθύνετε εγγράφως σχετικό αίτημα στο e-mail: info@froggymelissia.gr
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη
διεύθυνση info@froggymelissia.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος.

To Top